Gebruikerslogin

bannertest

Vereniging

De Vereniging: 

Een kopersvereniging
Wat is het precies en waarom is het belangrijk voor ons? 
Voor de mensen die voor het eerst kennismaken met het fenomeen kopersvereniging hierbij
een korte uitleg.
Wat is een kopersvereniging
Een kopersvereniging is een officieel samenwerkingsverband waarin bewoners zich verenigen en middels één orgaan met derden kunnen onderhandelen.  
Waarom een kopersvereniging
Samen staan we sterker. Onderhandelingen tijdens de bouw met de bouwer (bijvoorbeeld in geval van problemen) gaan gemakkelijker als men als vereniging optreedt, simpelweg omdat we dan meer macht hebben. Hetzelfde geldt voor aankopen: er zijn leuke kortingen te bedingen bij meerdere bedrijven als ze voor meer appartementen tegelijk iets kunnen leveren of uitvoeren. Ook Vereniging Eigen Huis (VEH) werkt volgens dit principe. Keuringskosten zijn lager voor meerdere woningen tegelijk dan voor een individuele woning. 
Oprichtingsvorm van onze kopersvereniging
Waarom hebben we deze vorm gekozen?  

Er zijn drie oprichtingsvormen: oprichting op basis van mondelinge afspraken

 • oprichting middels inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) oprichting middels een notariële akte (als wel bij de KvK).

  
Wij hebben voor oprichting middels een notariële akte gekozen om de volgende  reden:  
dit de enige oprichtingsvorm waarbij het bestuur van de vereniging niet hoofdelijk aansprakelijk is voor de verplichtingen die de vereniging aangaat

Voorbeeld:
mochten er in de toekomst, om wat voor redenen dan ook financiële problemen ontstaan binnen de vereniging waardoor de vereniging in gebreke blijft, dan kunnen wij als bestuur hiervoor niet met ons privévermogen  aansprakelijk worden gesteld n. Het bestuur is uitsluitend aansprakelijk voor de ingebrachte middelen in de vereniging en privé eigendom blijft buiten beschouwing.

Download de statuten alls pdf-bestand  op de website , maar u kunt ook een exemplaar aanvragen
De doelstelling van de statuten is speciaal op de kopersvereniging appartementencomplex Aquaradius toegesneden. Verder hebben de voorbeeldstatuten van Vereniging Eigen Huis (VEH) als basis gediend.

Introductie bestuur
Wat doet het bestuur nu eigenlijk en wat is de onderlinge taakverdeling?  
Het bestuur van onze vereniging is 8-koppig en bestaat uit:

Aye Kampen (voorzitter bestuur St.Realisatie AQUAradius)
Wally de Bond (Secretaris)
Bert Marchand (penningmeester)
Pieter van den Berg (bestuur St. Realisatie AQUAradius)
Peter de Vries (financiële commissie)
Wouter Verdooren (inkoop commissie, kopersbegeleiding,                                                                                VVE)
Wil van der Veek (PR)
Hans van Velzen (technische commissie)

De voorzitter houdt het algemene reilen en zeilen van de vereniging in de gaten, leidt vergaderingen en is eerste aanspreekpunt voor de bewoners.
De penningmeester beheert de financiën van de vereniging en regelt alles omtrent de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Tevens opzet werkgroep huishoudelijk reglement
De secretaris heeft een algemene uitvoerende en coördinerende functie en doet voornamelijk de verslaglegging.  
De resterende bestuursleden verdelen de resterende taken.

Actief lidmaatschap
Wat houdt het in als u ergens aan mee doet en waarom zou u het doen?  
Qua deelname is er de volgende mogelijkheid voor bewoners:

 • lid worden en u zsm aanmelden voor een commissie of werkgroep  

Als lid van de vereniging wordt u altijd op de hoogte gehouden middels nieuwsbrieven via de email over de voortgang van de vereniging. 

Daarnaast kun u zich aanmelden voor een werkgroep of commissie.
Op dit moment zijn er de volgende commissies:

 • Financiële commissie
 • Juridische commissie
  • Werkgroep Huishoudelijk reglement
 • Bouwteam ontstaan uit de technische commissie met werkgroep
  • Duurzaamheid
  • Energie
  • Domotica
  • Website
 • PR en communicatie commissie
 • Werkgroep Algemene ruimten
 • Kascontrole commissie
 • Werkgroep Zorg en Welzijn
 • Werkgroep Fondsenwerving en Subsidies
 • Tuincommissie
 • Werkgroep Maquette

Toekomstige commissies zijn:

 • Expositie commissie ( kunst verzamelen voor de algemene ruimten)
 • Inkoopcommissie

Voor alle commissies hebben wij nog actieve leden nodig die hulp kunnen bieden.

 

Lid worden: 

Inschrijfgeld en contributie
Wat is het inschrijfgeld en waarvoor wordt het gebruikt?  

Per 1 januari 2013 zal het inschrijfgeld worden gesteld op €100,00. 
Van dit geld betalen wij de (geringe) oprichtingskosten en de materiaalkosten die de vereniging maakt om alle leden geïnformeerd te houden.  

De jaarlijkse contributie voor 2013 bedraagt      €120,00 ( € 10 per maand ) en wordt ineens betaald.
Op bankrekening 56.25.91.362 van Kopersvereniging AQUAradius:
lidmaatschapsnummer vermelden.

 

Hoe meldt u zich als lid van de kopersvereniging?

Ga naar het inschrijfformulier lid worden kopersvereniging. Dan het formulier opslaan op de eigen computer en stuur het daarna als bijlage van een nieuwe mail naar ons terug. Vul alle gegevens in en stuur het als bijlage naar ons terug. Uitprinten en naar het adres via de post is natuurlijk ook mogelijk. De inschrijvingen worden op datum en tijd geregistreerd. Via de mail is dat makkelijk omdat achter elke inkomende mail een datum en tijd staat. Via de post of zelf langsbrengen zal de secretaris de datum en tijd op het formulier zetten. Lees, voordat u alles ondertekent, eerst de statuten en de doelstelling van de kopersvereniging goed door.

VvE(Vereniging van Eigenaren): 

Vereniging van Eigenaren
Een appartement kopen, betekent iets anders dan een vrijstaand woonhuis kopen.
Bij een appartement gelden andere regels, kortweg omdat je voor veel onderdelen van het gebouw direct te maken hebt met de andere bewoners.

Bij de opzet van ons plan, zijn we er van uit gegaan, dat we die zaken meteen goed willen regelen.
De basis is de Vereniging van Eigenaren, die vanaf 1 januari 2009 bij de wet verplicht is.

De wet helpt.
De appartementen moeten wettelijk worden verdeeld in een aantal appartementsrechten
door middel van een akte van splitsing via de notaris.
Als koper wordt u eigenaar van een appartementsrecht.
Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen van all eigenaren, zal een Vereniging van Eigenaren worden opgericht .
Iedere eigenaar wordt automatisch en van rechtswege lid van deze vereniging.
De belangrijkste rechten en plichten worden opgenomen in de splitsingakte en het huishoudelijk reglement. Elk appartement krijgt een rechtsnummer, dat in de koop-/     aannemingsovereenkomst komt te staan.
De gemeenschappelijke bouwdelen en algemene ruimten van het complex zijn gezamenlijk eigendom van de leden van de Vereniging van Eigenaren.

Het voornemen is om een professionele beheersmaatschappij te benoemen voor het eerste jaar.
Daarin zullen de leden zitting nemen samen met een afvaardiging van de aannemer en het begeleiding bouwbureau als beheerder.
Deze beheerder wordt belast met het beheer en onderhoud van het gehele complex gedurende dit jaar.
Na het eerste jaar komt de verantwoordelijkheid bij het bestuur van de Vereniging van Eigenaren te liggen

Om de Vereniging van Eigenaren te voorzien van een startkapitaal, dient meestal een depotstorting plaats te vinden.
Het begeleidend bouwbureau zal zorg dragen  voor dit startkapitaal van € 80.000,00.

Alle kosten van de gezamenlijke ruimten worden uit de maandelijkse te heffen service- en omslagkosten betaald, zoals:

 • kosten opstalverzekering
 • WA.  verzekeringen (vereniging) administratie
 • onderhoud gemeenschappelijke installaties en algemene ruimten
 • gemeenschappelijk elektra- en water verbruik
 • reserveringen groot onderhoud
 • schoonmaakkosten algemene ruimten

Het voornemen is om de maandelijkse kosten beneden de         € 135,00 te houden.